زمان‌های زمین


پدیدآور: محمدمنصور فلامكی
مترجم: ندارد
تعداد صفحات: 249
شمارگان: 1000
قطع: خشتی
به سال:
شابک:
قیمت: ‫38000 تومان
توضیحات :

«همگان می‌دانند که زمین و زمان، دو موجودیّت ازریشه‌متمایز هستند و این مهم، تنها از طریق زیستن در محفل خاص هریک می‌تواند صورت و معنای خود را بنمایاند. زمین، گستره‌ای است سفت و دگرپذیر که در طول هریک از راستاهای جغرافیاییِ قراردادی‌اش، ویژگی‌هایی متمایز از خود را می‌نمایاند. 

زمان امّا ـ که نه القاکنندۀ سمت‌وسویی می‌شود و نه ابزارها و شاخص‌هایی را از خود بروز می‌دهد که بتوانی تعریفی برایش بیاوری ـ ذات معمّاگونۀ خود را تنها در فضای تجربه‌ و تجربه‌شدۀ تک‌انسانی قرار می‌دهد که خواستار بازشناخت و ارزیابی تجربه‌های شخصی خویش است.» (ص 240 کتاب)

فهرست کتاب را در gisoom ملاحظه نمایید.