کتابهای تكنولوژی فضای ساخته‌شده


تكنولوژی مرمت معماری

محمدمنصور فلامكی

معماری اكوسيستمی تعادل محيطی شهر

مانفردی نيكولِتی

كيفيت محيطی ساختمان‌ها

دانيلا فاكنتی سيلويا پیاردی

حفاظت سنگ : مروری بر آخرين پژوهش‌ها

اريك دوئن كليفورد ا. پراس